Popis služby:

Obec poskytuje informácie o odpadovom hospodárstve

O B E C        T U P Á

Harmonogram  odvozu     triedeného odpadu    na rok 2023

 

Mesiac                                 dátum                             deň

Január                                  06.01.2023                   piatok

Február                                 03.02.2023                   piatok

Marec                                    03.03.2023                   piatok

Apríl                                      07.04.2023                   piatok

Máj                                         05.05.2023                   piatok

Jún                                         02.06.2023                   piatok

Júl                                          07.07.2023                   piatok

August                                   04.08.2023                  piatok

September                             01.09.2023                   piatok

Október                                 06.10.2023                   piatok

November                             03.11.2023                   piatok

December                              01.12.2023                   piatok

 

Harmonogram odvozu    skla na rok 2023

Február         13.02.2023         pondelok

Apríl              24.04.2023        pondelok

Jún                19.06.2023        pondelok

august           14.08.2023        pondelok

október         09.10.2023         pondelok

december     18.12.2023         pondelok

___________________________________

Odvoz komunálneho odpadu z  kuka nádob 06-12/ 2023

01.06.2023       štvrtok

15.06.2023       štvrtok

29.06.2023       štvrtok

13.07.2023       štvrtok

27.07.2023     štvrtok

10.08.2023      štvrtok

24.08.2023      štvrtok

07.9.2023        štvrtok

21.09.2023      štvrtok

05.10.2023      štvrtok

19.10.2023      štvrtok

02.11.2023      štvrtok

16.11.2023      štvrtok

30.11.2023      štvrtok

14.12.2023      štvrtok

28.12.2023      štvrtok

_____________________________________

 

 

_______________________________________________________________________

 Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Tupáje povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch. Ďalej je povinný :

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebne odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

 

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.

  

  

Separovaný odpad

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

AKO separovať?

Rodinné domy - vrecový systém zberu (zelené, žlté a modré vrecia)

Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca príslušnej farby a v deň vývozu, ktorý stanovuje zvozový kalendár, vyloží vrece pred rodinný dom na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vymení plné, použité vrece za poskladané nepoužité vrece, ktoré umiestni do schránky, resp. na iné bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu, prípadne strate vreca.

Vrece je potrebné mať vyložené spravidla od 7:00 hod.

V mimoriadnych prípadoch, kedy nie je možné vyviezť vrece v kalendárom určený deň je potrebné vyložiť vrece v nasledujúci deň.

 

ČO separovať?

PAPIER (modré kontajnery a vrecia)

Medzi PAPIER patrí:

noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy

Medzi PAPIER nepatrí:

znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok

SKLO (zelené kontajnery a vrecia)

Medzi SKLO patrí:

fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo

Medzi SKLO nepatrí:

porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín

PLASTY, TetraPacky, Kovové obaly (žlté kontajnery a vrecia)

Medzi PLASTY patrí:

plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky"

Medzi KOVOVÉ OBALY patrí:

konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot"

Medzi TetraPacky patrí:

stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri

Medzi PLASTY,KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri:

znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC "