2022

 • Návrh -  VZN č.2/2022 o zrušení VZN č. 7/2019

/documents/43419377/46331108/VZN+2+.2022+-+zru%C5%A1enie+7.+2019.docx/eaff841a-8672-ca8e-8b4a-016c9aee562b

 • VZN č.1/2022 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach

2019

 • VZN č. 8/2019 o organizácii miestneho referenda
 • VZN č. 7/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste v obci Tupá
 • VZN č. 6/2019  o podmienkach  držania zveierat a ich chov  na území obce
 • VZN č. 5/2019 o udržiavaní čistoty v obci
 • VZN č. 4/2019 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Tupá
 • VZN č.3/2019 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Tupá
 • VZN č. 2/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
 • VZN č. 1/2019 o užívaní verejných priestranstiev
 • Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
 • Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach 
 
2017
 • Dodatok č.1 k VZN č.2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach 
 
2016
 
 • VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
 • VZN č. 3/2016 o umiesťovaní volebných plagátov
 • VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

 

2014

 • VZN č. 2/2014 Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 • VZN č.1/2014 Trhový poriadok