2019

  • Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
  • Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach 
 
2017
  • Dodatok č.1 k VZN č.2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach 
 
2016
 
  • VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
  • VZN č. 3/2016 o umiesťovaní volebných plagátov
  • VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom popklatku
  • VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

 

2014

  • VZN č. 2/2014 Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
  • VZN č.1/2014 Trhový poriadok