Zverejnené : 12.6.2017

Predmet zákazky: "Zniženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá" Výkon stavebného dozoru k stavebným prácam

                                          Výzva na predkladanie ponúk

pre zadávanie zákazky, ktorá nie je bežne dostupná na trhu, postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Obec Tupá
Adresa organizácie: 935 84 Tupá 113
IČO: 00307599
DIČ: 2021020727
Štatutárny zástupca: Erika Holomeková, starostka obce
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.tupa.dcom.sk
Kontaktné miesto: Obecný úrad Tupá
Kontaktná osoba: Erika Holomeková
Telefón: 0903 214 295
E-mail: obec.tupa.starosta@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. OPIS
Názov predmetu zákazky:
„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“
Výkon stavebného dozoru k stavebným prácam
Opis Zákazky:
Výkon činností stavebného dozoru počas realizácie zákazky Zníženie energetickej náročnosti materskej školy
Tupá.
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Obec Tupá
Predpokladaná hodnota zákazky:
4 990,00 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA.
Kód CPV:
71520000-9 Stavebný dozor
III. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Oprávnení uchádzači:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a to musí disponovať dokladom na oprávnenie poskytovania
predmetnej služby:
 uchádzač predloží - doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, nie starší
ako 3 mesiace, stačí kópia dokladu, ktorá sa doloží pri podpise zmluvy.

Strana 2 z 3

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuky na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.
Požadované zábezpeky a záruky:
Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia:
Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
Obhliadka:
Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku stavby.
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom, formou e-mailu alebo faxu.
V prípade doručenia osobne, poštou alebo kuriérom musí byť samostatná obálka nepriehľadná, uzatvorená a
označená údajmi:
a) Adresa verejného obstarávateľa
b) Adresa uchádzača
c) Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ - VO“
d) Predmet zákazky:
„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“
Výkon stavebného dozoru k stavebným prácam.

V prípade zaslania ponuky e-mailom, ju uchádzač zašle na adresu:

obec.tupa.starosta@gmail.com

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
12.07.2017

V. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
 Identifikačné údaje uchádzača,
 Cenovú ponuku uchádzača,

 Doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky – v prípade zaslania formou e-
mailu postačuje sken dokladu vo forme PDF.

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytovanie služieb, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a musí
byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou službou.
Uchádzač uvedie cenu v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH*

Strana 3 z 3

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH*
*v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v dokumente cenovej ponuky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v súťažných
podkladoch. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky
špecifikovaných v bode III. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej
celkovej hodnoty požadovaných služieb . S víťazom bude uzavretá Zmluva o Poskytovaní Služieb /podľa
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov/ alebo vystavená objednávka
od verejného obstarávateľa na poskytovanie služieb.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb.
Obchodné podmienky:
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nie je možné podať
námietky.
Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s
úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v
poradí.

Dátum zaslania výzvy: 12.06.2017
Termín predkladania ponúk do: 16.06.2017

Erika Holomeková
starostka obce

 

Zverejnené : 12.6.2017

Predmet zákazky:"Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá" Spracovanie energetického certifikátu po realizácii

                                          Výzva na predkladanie ponúk

pre zadávanie zákazky, ktorá nie je bežne dostupná na trhu, postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Obec Tupá
Adresa organizácie: 935 84 Tupá 113
IČO: 00307599
DIČ: 2021020727
Štatutárny zástupca: Erika Holomeková , starostka obce
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.tupa.dcom.sk
Kontaktné miesto: Obecný úrad Tupá
Kontaktná osoba: Erika Holomeková
Telefón: 0903 214 295
E-mail: obec.tupa.starosta@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. OPIS
Názov predmetu zákazky:
„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“
Spracovanie energetického certifikátu po realizácii
Opis Zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie energetického certifikátu objektu materskej školy v obci Tupá v rámci
výzvy: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Obec Tupá
Predpokladaná hodnota zákazky:
490,00 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA.
Kód CPV:
71314000-2 Energetika a súvisiace služby
III. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Oprávnení uchádzači:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a to musí disponovať dokladom na oprávnenie poskytovania
predmetnej služby:
 uchádzač predloží - doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, nie starší
ako 3 mesiace, stačí kópia dokladu, ktorá sa doloží pri podpise zmluvy.

Strana 2 z 3

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuky na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.
Požadované zábezpeky a záruky:
Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia:
Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
Obhliadka:
Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku stavby.
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom, formou e-mailu alebo faxu.
V prípade doručenia osobne, poštou alebo kuriérom musí byť samostatná obálka nepriehľadná, uzatvorená a
označená údajmi:
a) Adresa verejného obstarávateľa
b) Adresa uchádzača
c) Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ - VO“
d) Predmet zákazky:
„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“
Spracovanie energetického certifikátu po realizácii

V prípade zaslania ponuky e-mailom, ju uchádzač zašle na adresu:

obec.tupa.starosta@gmail.com

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
12.07.2017

V. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
 Identifikačné údaje uchádzača,
 Cenovú ponuku uchádzača,

 Doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky – v prípade zaslania formou e-
mailu postačuje sken dokladu vo forme PDF.

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytovanie služieb, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a musí
byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou službou.
Uchádzač uvedie cenu v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH*

Strana 3 z 3

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH*
*v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v dokumente cenovej ponuky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v súťažných
podkladoch. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky
špecifikovaných v bode III. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej
celkovej hodnoty požadovaných služieb . S víťazom bude uzavretá Zmluva o Poskytovaní Služieb /podľa
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov/ alebo vystavená objednávka
od verejného obstarávateľa na poskytovanie služieb.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb.
Obchodné podmienky:
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nie je možné podať
námietky.
Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s
úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v
poradí.

Dátum zaslania výzvy: 12.06.2017
Termín predkladania ponúk do: 16.06.2017

Erika Holomeková
starostka obce

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zverejnené : 05.04.2017   

Predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá" Spracovanie východiskového energetického auditu

                                                            Výzva na predkladanie ponúk

pre zadávanie zákazky, ktorá nie je bežne dostupná na trhu, postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Obec Tupá

Adresa organizácie: 935 84 Tupá 113

IČO: 00307599

DIČ: 2021020727

Štatutárny zástupca: Erika Holomeková , starostka obce

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie: www.tupa.sk

Kontaktné miesto: Obecný úrad Tupá

Kontaktná osoba: Erika Holomeková

Telefón: 0903 214 295

E-mail: obec.tupa.starosta@gmail.com

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov predmetu zákazky:

„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“

Spracovanie východiskového energetického auditu

Opis Zákazky:

Predmetom zákazky je spracovanie energetického auditu objektu materskej školy v obci Tupá ako

východiskového dokumentu pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rámci

výzvy: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Hlavné miesto poskytovania služieb:

Obec Tupá

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 690,00 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien

projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA.

Kód CPV:

71314000-2 Energetika a súvisiace služby

III. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

Oprávnení uchádzači:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a to musí disponovať dokladom na oprávnenie poskytovania

predmetnej služby:

 uchádzač predloží - doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, nie starší

ako 3 mesiace, stačí kópia dokladu, ktorá sa doloží pri podpise zmluvy.

 

Strana 2 z 3

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuky na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

Nie.

Požadované zábezpeky a záruky:

Nepožadujú sa.

Elektronická aukcia:

Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

Obhliadka:

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku stavby.

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom, formou e-mailu alebo faxu.

V prípade doručenia osobne, poštou alebo kuriérom musí byť samostatná obálka nepriehľadná, uzatvorená a

označená údajmi:

a) Adresa verejného obstarávateľa

b) Adresa uchádzača

c) Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ - VO“

d) Predmet zákazky:

„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“

Spracovanie východiskového energetického auditu

 

V prípade zaslania ponuky e-mailom, ju uchádzač zašle na adresu:

 

obec.tupa.starosta@gmail.com

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

31.05.2017

 

V. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 Identifikačné údaje uchádzača,

 Cenovú ponuku uchádzača,

 

 Doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky – v prípade zaslania formou e-

mailu postačuje sken dokladu vo forme PDF.

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytovanie služieb, uvedená v ponuke uchádzača, bude

vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky.

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a musí

byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou službou.

Uchádzač uvedie cenu v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH

- sadzba DPH a výška DPH*

 

Strana 3 z 3

 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH*

*v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v dokumente cenovej ponuky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v súťažných

podkladoch. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri

uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.

Spôsob vyhodnotenia ponúk:

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky

špecifikovaných v bode III. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej

celkovej hodnoty požadovaných služieb . S víťazom bude uzavretá Zmluva o Poskytovaní Služieb /podľa

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov/ alebo vystavená objednávka

od verejného obstarávateľa na poskytovanie služieb.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služieb.

Obchodné podmienky:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania

zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nie je možné podať

námietky.

Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s

úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v

poradí.

 

Dátum zaslania výzvy: 05.04.2017

Termín predkladania ponúk do: 11.04.2017

 

Erika Holomeková

starostka obce

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Výzva na predloženie ponuky

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“)

                         

            

 

1.     NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

 

         Názov organizácie:                    Obec Tupá

         Adresa organizácie:                   935 84  Tupá 113

         Štatutárny zástupca:                 Erika Holomeková – starostka obce

         IČO:                                              00307599

         DIČ:                                              2021020727

        IČ DPH:                                         nie je platiteľom DPH

        Internetová adresa obce:         http://www.tupa.dcom.sk/

        Kontaktné miesto:                     Obecný úrad Tupá

        Kontaktná osoba pre VO:         Erika Holomeková

        Tel. mobil:                                      0903 214 295                     

        E-mail.:                                        obec.tupa.starosta@gmail.com

        

2.      NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

        „Zníženie energetickej náročnosti  materskej školy Tupá“ -  Externý projektový manažment

 

3.     DRUH  ZÁKAZKY:  Služby

         Spoločný slovník obstarávania:  79415200-8  Poradenské služby pre projektovanie

                                                                        72224000-1  Poradenstvo pri riadení projektov

 

4.     OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

 

        a)  Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Tupá 935 84  Tupá 113

 

        b) Stručný opis zákazky:

             Predmetom zákazky je zabezpečenie  externého projektového manažmentu pre stavbu

            „Zníženie  energetickej náročnosti  materskej školy Tupá“.

        c) Projektové riadenie zahŕňa:

-  sledovanie a plnenie zmluvných podmienok podľa Zmluvy o NFP,

-  sledovanie plnenia harmonogramu projektu,

- spracovanie žiadostí o platbu v zmysle zmluvy o NFP a interného finančného plánu čerpania  vrátane záverečného vyúčtovania projektu,

- spracovanie záverečnej monitorovacej správy,

- spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte – v harmonograme, rozpočte, resp. inej časti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku,

- pravidelná komunikácia s projektovým manažérom riadiaceho, resp. sprostredkovateľského orgánu,
 - účasť zástupcov poskytovateľa služieb na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu
    počas trvania projektu,
 - komunikácia s dodávateľmi projektu v oblasti administratívnej zhody s
    projektom,
 - informovanie poverených zástupcov objednávateľa o legislatívnych zmenách,
   týkajúcich sa projektu

 - poradenstvo a konzultačná činnosť.

Predpokladaný rozsah hodín práce: 465 hodín

     d)  Termín dodania alebo poskytnutia služby:  

           Zabezpečenie externého projektového manažmentu  v súlade s podmienkami schválenej

           žiadosti o NFP a Zmluvy o poskytnutí NFP  až do termínu ukončenia realizácie projektu.

 

     e)   Zdroj finančných prostriedkov:  Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu

           regionálneho rozvoja,  Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-

           SC431-2017-19 a z rozpočtu obce Tupá.

 

 5.  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

       7 036,67 EUR bez DPH

       Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu realizovaného

       prostredníctvom priameho oslovenia dodávateľov.

 

 6.   KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY:

       Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

7.    TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

        Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu

 

8.    OBHLIADKA:

       Obhliadka sa nevyžaduje.

 

9.    VARIANTNÉ RIEŠENIE:

       Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

 

10.  CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE:

       a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o     

            cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v mene EUR,

       b) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

            • navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH

            • výška DPH

            • navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH

      c) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na

           skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke,

      d) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu  

           celkovú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu zákazky.

 

11.  PREDKLADANIE PONUKY:

        Ponuka a dokumenty  v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

        Termín predkladania ponúk do 13.12.2018.

 

12. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY:        

        • uchádzač predloží  - fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu  

         zákazky (výpis z OR alebo Výpis zo Živnostenského registra)

       • vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérii

 

 

 13.  KRITÉRIUM  NA VYHODNOTENIE PONÚK:

         Najnižšia celková cena s DPH.

 

  14. MIESTO A LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONÚK  A SPÔSOB DORUČENIA:

 Ponuky môžu byť predložené osobne, poštou, kuriérom, formou e-mailu alebo faxu.

 V prípade doručenia osobne, poštou alebo kuriérom musí byť samostatná obálka nepriehľadná,  

 uzatvorená a označená údajmi:

  1. Adresa verejného obstarávateľa:

  2. Adresa uchádzača

  3. Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ - VO“

          d) Predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti  materskej  školy Tupá“ -   Externý  

                                                projektový manažment

 

V prípade zaslania ponuky e-mailom, ju uchádzač zašle na adresu: obec.tupa.starosta@gmail.com

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 15.01.2019

 

 15. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

         Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom o poskytnutí služieb externého manažmentu v ktorej si verejný obstarávateľ môže uplatniť právo odkladacej podmienky (odklad účinnosti zmluvy po kontrole predmetného verejného obstarávania odborom kontroly riadiaceho orgánu OPKŽP).

 

   V Tupej,  dňa 06.12.2018

 

 

 

                                                                                                                                      ..........................................

                                                                                                                                                Erika Holomeková

     starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

 

                              Príloha výzvy

 

 

 

                               Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

 

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti   materskej školy Tupá“ -  Externý  projektový

                              manažment

 

 

Služba

Cena  celkom bez DPH

Hodnota

DPH 20 %

Cena  celkom s DPH

Externý projektový manažment v rozsahu 465 hodín

 

 

 

 

 

 

 

Som*/Nie som* platcom DPH (*Nehodiace sa prečiarknúť!)

 

Identifikačné údaje uchádzača:

názov (obchodné meno): ………………………………….

adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: ……………………………

IČO: ……………………..

DIČ: ……………………..

IČ DPH: …………………………..

Tel.č.:  …………………………………

Email: …………………………………

 

Osoba oprávnená v mene uchádzača konať:                       ……………………………………………

                                                                                                            Meno, priezvisko

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ……………………………………………

                                                                                                                                     Podpis

 

V ………………………., dňa ……………………………                                                                                            

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Výzva na predloženie ponuky

pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“)

                                    

1.     NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

         Názov organizácie:                    Obec Tupá

         Adresa organizácie:                   935 84 Tupá 113

         Štatutárny zástupca:                 Erika Holomeková   – starostka obce

         IČO:                                              00307599

         DIČ:                                              2021020727

        IČ DPH:                                         nie je platiteľom DPH

        Internetová adresa obce:         http://www.tupa.dcom.sk/

        Kontaktné miesto:                     Obecný úrad Tupá

        Kontaktná osoba pre VO:         Erika Holomeková

        Tel. mobil:                                   0903 214 295

        E-mail.:                                        obec.tupa.starosta@gmail.com

               

2.      NÁZOV ZÁKAZKY:

        „Zníženie energetickej náročnosti  materskej školy Tupá“ – Externý projektový manažment.

 

3.     DRUH  ZÁKAZKY:  Služby

         Spoločný slovník obstarávania:  79415200-8  Poradenské služby pre projektovanie

                                                                        72224000-1  Poradenstvo pri riadení projektov

4.     OPIS ZÁKAZKY

 

        a)  Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Tupá 935 84  Tupá 113

        b) Stručný opis zákazky:

             Predmetom zákazky je zabezpečenie  externého projektového manažmentu pre stavbu

            „Zníženie  energetickej náročnosti materskej školy Tupá“.

        c) Projektové riadenie zahŕňa:          

-  sledovanie a plnenie zmluvných podmienok podľa Zmluvy o NFP,

-  sledovanie plnenia cieľov, aktivít a výsledkov projektu

-  sledovanie plnenia harmonogramu projektu,

- spracovanie žiadostí o platbu v zmysle zmluvy o NFP a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania projektu,

- spracovanie monitorovacích správ v zmysle zmluvy o NFP,

- spracovanie záverečnej monitorovacej správy,

- spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte – v harmonograme, rozpočte, resp. inej časti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku,

- pravidelná komunikácia s projektovým manažérom riadiaceho, resp. sprostredkovateľského orgánu,
 - účasť zástupcov poskytovateľa služieb na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu
    počas trvania projektu,
 - komunikácia s dodávateľmi projektu v oblasti administratívnej zhody s
    projektom,
 - informovanie poverených zástupcov objednávateľa o legislatívnych zmenách,
   týkajúcich sa implementácie projektu a usmernení riadiaceho orgánu a ich
   následná implementácia,
 - poradenstvo a konzultačná činnosť.

 

      Predpokladaný rozsah hodín práce do 465 hodín

d)Termín dodania alebo poskytnutia služby:

           Zabezpečenie externého projektového manažmentu  v súlade s podmienkami schválenej

            žiadosti o NFP a Zmluvy o poskytnutí NFP, a až do termínu ukončenia realizácie projektu

           a zároveň podľa   podmienok a termínov v Zmluve o poskytnutí NFP  v rámci výzvy  s kódom

           OPKZP-PO4-SC431- 2017-19.    

e) Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja,  Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-

SC431-2017-19 a z rozpočtu obce Tupá.

 

5. CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK s DPH:

206 836,00 €

 

6.   PREDKLADANIE PONÚK:  

       Lehota :                         do  12.11.2018, čas 24.00 hod.

       Miesto a spôsob:        e-mailom na obec.tupa.starosta@gmail.com  

 

7.  SPÔSOB URČENIA CENY:

     Uchádzač určí cenu v ponuke v € v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH. V prípade, že    

     uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. Cenu za predmet zákazky uchádzač

     stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby vrátane dopravných nákladov

     a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude

     oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do

     ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na

     základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

 

8.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

     Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná elektronicky t.j.

     e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu

     obec.tupa.starosta@gmail.com.   Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi

     verejným obstarávateľom  a uchádzačmi.

 

Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, verejný obstarávateľ nie je povinný oznamovať uchádzačom výsledky prieskumu trhu.

 

V Tupej, dňa 07.11.2018

 

 

                                                                                                                                   ..........................................

Erika Holomeková

    starostka obce

 

 

 

 

 

 

Príloha výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

 

 

 

                               Príloha výzvy

 

 

                               Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

 

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti  materskej školy Tupá“Externý projektový manažment

 

 

 

 

 

Služba

Cena  celkom bez DPH

Hodnota

DPH 20 %

Cena  celkom s DPH

Externý projektový manažment

 

 

 

 

 

 

Som*/Nie som* platcom DPH (*Nehodiace sa prečiarknúť!)

 

Identifikačné údaje uchádzača:

názov (obchodné meno): ………………………………….

adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: ……………………………

IČO: ……………………..

DIČ: ……………………..

IČ DPH: …………………………..

Tel.č.:  …………………………………

Email: …………………………………

 

Osoba oprávnená v mene uchádzača konať:                       ……………………………………………

                                                                                                            Meno, priezvisko

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                                                  Podpis

 

V ………………………., dňa ……………………………                                                                                        

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zverejnené : 05.04.2017   

Predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá" Spracovanie východiskového energetického auditu

                                                            Výzva na predkladanie ponúk

pre zadávanie zákazky, ktorá nie je bežne dostupná na trhu, postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Obec Tupá

Adresa organizácie: 935 84 Tupá 113

IČO: 00307599

DIČ: 2021020727

Štatutárny zástupca: Erika Holomeková , starostka obce

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie: www.tupa.sk

Kontaktné miesto: Obecný úrad Tupá

Kontaktná osoba: Erika Holomeková

Telefón: 0903 214 295

E-mail: obec.tupa.starosta@gmail.com

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov predmetu zákazky:

„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“

Spracovanie východiskového energetického auditu

Opis Zákazky:

Predmetom zákazky je spracovanie energetického auditu objektu materskej školy v obci Tupá ako

východiskového dokumentu pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rámci

výzvy: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Hlavné miesto poskytovania služieb:

Obec Tupá

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 690,00 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien

projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA.

Kód CPV:

71314000-2 Energetika a súvisiace služby

III. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

Oprávnení uchádzači:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a to musí disponovať dokladom na oprávnenie poskytovania

predmetnej služby:

 uchádzač predloží - doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, nie starší

ako 3 mesiace, stačí kópia dokladu, ktorá sa doloží pri podpise zmluvy.

 

Strana 2 z 3

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuky na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

Nie.

Požadované zábezpeky a záruky:

Nepožadujú sa.

Elektronická aukcia:

Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

Obhliadka:

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku stavby.

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Ponuky musia byť predložené osobne, poštou, kuriérom, formou e-mailu alebo faxu.

V prípade doručenia osobne, poštou alebo kuriérom musí byť samostatná obálka nepriehľadná, uzatvorená a

označená údajmi:

a) Adresa verejného obstarávateľa

b) Adresa uchádzača

c) Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ - VO“

d) Predmet zákazky:

„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá“

Spracovanie východiskového energetického auditu

 

V prípade zaslania ponuky e-mailom, ju uchádzač zašle na adresu:

 

obec.tupa.starosta@gmail.com

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

31.05.2017

 

V. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 Identifikačné údaje uchádzača,

 Cenovú ponuku uchádzača,

 

 Doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky – v prípade zaslania formou e-

mailu postačuje sken dokladu vo forme PDF.

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytovanie služieb, uvedená v ponuke uchádzača, bude

vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky.

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a musí

byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou službou.

Uchádzač uvedie cenu v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH

- sadzba DPH a výška DPH*

 

Strana 3 z 3

 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH*

*v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v dokumente cenovej ponuky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v súťažných

podkladoch. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri

uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.

Spôsob vyhodnotenia ponúk:

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky

špecifikovaných v bode III. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej

celkovej hodnoty požadovaných služieb . S víťazom bude uzavretá Zmluva o Poskytovaní Služieb /podľa

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov/ alebo vystavená objednávka

od verejného obstarávateľa na poskytovanie služieb.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služieb.

Obchodné podmienky:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania

zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nie je možné podať

námietky.

Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s

úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v

poradí.

 

Dátum zaslania výzvy: 05.04.2017

Termín predkladania ponúk do: 11.04.2017

 

Erika Holomeková

starostka obce