Komunitný plán sociálnych služieb obce Tupá pre roky 2015 – 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tupej na svojom 4. zasadaní zo dňa 25.11.2015 schválilo "Komunitný plán sociálnych služieb obce Tupá 2015 - 2020".

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tupá je dlhodobý strategický dokument, ktorého cieľom je:

  • vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny,
  • vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov,
  • podporovať trvalo udržateľný rozvoj obce s možnosťou budovania ďalších sociálnych zariadení.

Cieľom komunitného plánu je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.

 

    Komunitný plán sociálnych služieb obce Tupá 2015 - 2020  

    

 

Základné sociálne služby pre potreby obyvateľov obce sa zatiaľ neposkytujú v obci, ae sú zabezpečené v dostupných  zariadeniach. V blízkosti obce sa nachádzajú sociálne zariadenia v Šahách, Santovke, Malinovciach, Dudince- Merovce, Hontianske Terany, Levice, Želiezovce.

 

Obec poskytuje sociálne služby v domácnosti pre občanov dôchodcov

-predpísanie bežne užívaných liekov, vyzdvihnutie v lekárni a donáška do domácnosti

- nákupy základných potravín a hygienických pomôcok

 

Občanom dôchodcom nad 70 rokov poskytuje donášku stravy do domácnosti a príspevok na stravu v sume 1,00 € na občana / na pracovný deň.