Povinnosťou obce je určiť školské obvody. Žiakovi musí byť umožnené plniť svoju školskú dochádzku v obvode školy, do ktorého spadá jeho adresa trvalého pobytu, avšak môže ju vykonávať mimo obvodu so súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási. 

Pre deti v predškolskom veku je určená miestna materská škola.

Pre obec Tupá je určený školský obvod pre žiakov základnej školy v meste Šahy .