Oznamy Oznamy

Späť

Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov

Projekt

Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Miestna akčná skupina (MAS) : Občianske združenie Ipeľ-Hont

Prioritná os 5 : Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita 5.1 : Záväzné investície v rámci stratégií  miestneho rozvoja vedeného komunitou

Śpeciálny cieľ 5.1.2 : Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavná aktivita projektu E1: Trhové priestory

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Kód výzvy :IROP-CLLD-X266-512-004

Celkové oprávnené výdavky projektu : 36 622,42 EUR

Výška  poskytnutého NFP: 17 000,- EUR

Dodávateľ: Štefan Tipary EKOLSTAV, Šahy

Začiatok projektu : 12/2022

Ukončenie projektu : 03/2023

Stručný popis projektu : Hlavnou aktivitou projektu  je zrekonštruovanie trhového miesta a úprava verejného priestranstva v obci Tupá. V rámci výstavby dobudovanie predĺženej zastrešenej časti nad hlavným vchodom. Projektom sa vytvorí priestor pre minimálne 4 predajcov.

Dotknutou cieľovou skupinou sú obyvatelia obce Tupá a lokálny predajcovia  a farmári.


Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS