Oficiálne kontaktné údaje obce

Adresa úradu:

Obecný úrad Tupá
Tupá 113
935 84

Fakturačné údaje:

Obec Tupá  
Tupá 113  
935 84  
IČO:   00307599
DIČ:   2021020727
DIČ DPH:  neplatca
Bežný účet:  IBAN  SK42 0200 0000 0009 3062 8152   
  VÚB a. s.
Kód obce:   502871

 

Telefónne a e-mailové kontakty:

Tel:      +421 36 74 91 168
Tel./ fax:       +421 36 74 91 158
Mobil starosta: +421 903 214 295
e-mail:   obec.tupa.sek@gmail.com
  obec.tupa.starosta@gmail.com
  obec.tupa@zoznam.sk
   
   

                   

Ak je sťažnosť podaná:

a) v elektronickej forme bez podpisu zaručeným elektronickým podpisom

b) telefaxom

a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. (§ 5 ods. (7) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach)

Obec Tupá nepoužíva ani nekontroluje iné, než tu uvedené e-mailové adresy. Akékoľvek iné adresy zistené z iných zdrojov mimo tejto oficiálnej www stránky obce Tupá, nie sú pre obec Tupá záväzné a nemôžu byť použité na oficiálnu komunikáciu s obcou Tupá !