.

Obec Tupá zastúpená Erikou Holomekovou, starostkou obce, vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. l zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  materskej školy :

Materská škola , Tupá 78,  935 84

 

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • I. atestácia alebo jej náhrada
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • občianska bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • komunikačné, organizačné a riadiace zručnosti
 • znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy potrebnej pre riadenie MŠ
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
 • zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná)
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Požadované doklady potrebné predložiť do výberového konania :

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie (stručný)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi doručte  do 18.5. 2018 do 14. 00 hod.  na adresu:

Obec Tupá

 Tupá 113

935 84

 

Obálku označte heslom  „Výberové konanie MŠ - NEOTVÁRAŤ !“ s uvedením adresy odosielateľa.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy  najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Tupej, dňa 23.apríla 2018                                        Erika Holomeková, v.r.

                                                                                    starostka obce