Tupá je obec na juhu Slovenska, v okrese Levice. Obec Tupá bola osídlená v neolite. Na jej území je archeologicky doložené neolitické sídlisko želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, germánske sídlisko z 2.-3. storočia a staroslovanské sídlisko z 8. – 10. storočia. Obec je doložená z r. 1332 ako Tompa, neskôr Thompafalw (1493), Tompa, (1920), Tupá (1948), maď. Tompa, Kistompa. Patrila viacerým zemepánom, od 18. storočia Majthényiovcom a Thuránszkym, v 19. storočí aj Ivánkovcom. V r. 1715 mala mlyn a 15 domácností, v r. 1828 mala 34 domov a 205 obyvateľov.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po r. 1918 pracovali väčšinou ako poľnohospodárski robotníci. V r. 1928 štrajkovali za zvýšenie miezd. V r. 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Chorvatice – obec je doložená v r. 1270. Patrila tunajším zemanom, v 18. storočí Főldváryovcom a iným, v 19. storočí Majthényiovcom a Ivánkovcom. V r. 1715 bola zemianskou obcou, mala mlyn a 21 domácností, v r. 1828 mala 45 domov a 272 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, neskôr vinohradníctvom. V r. 1962 bola obec pričlenená k Tupej.