Návrh rozpočtu 2023-2025

/documents/43419377/46363912/N%C3%A1vrh+rozpo%C4%8Dtu_sum%C3%A1r_2023_2025.xlsx/3efb6736-da75-e44b-7816-615fc786bc75

/documents/43419377/46363912/N%C3%A1vrh+rozp.2023-2025_P.xls/0d997e7a-3154-58a2-655c-c8a2e6f53a8a

/documents/43419377/46363912/N%C3%A1vrh+rozp.2023-2025_V.xls/9df96068-c164-fdf4-d627-8c21e26296d5

 

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

 

  

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

ObecTupá upozorňuje občanov – daňovníkov, že od roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

• daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)

• daň za psa

• daň za predajné automaty

• daň za nevýherné hracie prístroje.

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Tlačivo je k dispozícii v kancelárii    na obecnom úrade v Tupej alebo TU.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" podajú:

• tí občania, ktorí v priebehu roka 2016 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2016.

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2017

• noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2016 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

• noví prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2016.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

• vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2016, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2017

• majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2016 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

• prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31.12.2016 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve.

Obec Tupá ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ..." . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Poplatky:

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.2/2016 v platnom znení .

Poplatok za psa: FO – občania 4,30€/rok v bytovom dome, 4,30 €/rok v rodinnom dome, PO a FO podnikatelia: 4,30€/rok

Poplatok za predajné automaty:

 Obec Tupá za predajné automaty nevyrubuje žiadny poplatok.

Poplatok za nevýherné hracie prístroje:

-za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 663,88 €

 Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, zmene nahlásených skutočností k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, potvrdenie o výške daňových nedoplatkov (výkaz nedoplatkov) na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Tupá č. 2/2016 v platnom znení.

Poplatok sa uhrádza na základe Rozhodnutia vyrubeného obcou Tupá

  • Fyzické osoby – občania zapojený do separovaného zberu

16,00 € za osobu/rok

                          -   občania nezapojený pravidelne mesačne do separovaného zberu

32,00 € za osobu/rok 

  • PO a FO - podnikatelia

16,00 € za osobu /rok

  •  PO a FO - vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu/ záhrada, viničný dom, chata/

8,00€ za osobu/rok

Sadzba za drobný stavebný odpad je 2,00€/m3- maximálne množstvo 1 m3.

 

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Tupá. Pre účely tejto dane sa verejným priestranstvom na území obce ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Tupá:

a/ miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,

b/  jarky pred rodinnými domami

c/ verejné priestranstvá na území obce, a to:

-          nezastavané plochy,

-          parky, 

-          všetky neknihované parcely v intraviláne,

-          ihrisko

-         pozemok vedľa ČOV

-        priestranstvo pred budovou kultúrneho domu

d/ na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvo nepovažujú nehnuteľnosti-pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov.

Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:

a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok 

b/ umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina, a pod.,

c/ umiestnenie zariadenia cirkusu,

d/ umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

e/ umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, zeminy,

f/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie využitie verejného priestranstva na vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby.

Poplatky:

Sadzby dane sú určené nasledovne :

 za užívasnie verejného priestranstva 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne užívného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

 

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva je možné podať aj elektronicky na stránkewww.dcom.sk