Obec Tupá má dva cintoríny V časti Obce Tupá a v časti Chorvatice.

 

 

Obce Tupá  má schválený prevádzkový  poriadku pohrebiska  podľa Zákona o pohrebníctve .

Nájomné za hrobové miesto  za jednohrob je 2,70 € na 10 rokov

                                           za dvojhrob je 5,40 € na 10 rokov

 

Web cintorínov : www.cemeterysk.sk